Produkt został dodany Zamknij
Aby móc zrealizować zamówienie brakuje kwoty 75
Przejdź do realizacji zamówienia

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

1.      Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zapytań o dostępność Towarów, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, odbioru zamówionych produktów przez Klienta w wybranym Sklepie stacjonarnym oraz jego uprawnienia do odstąpienia od umowy a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.      Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

                            i.          Sprzedawca – ALFA RETAIL Sp. Z O. O. z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: 80-175 Gdańsk ul. Myśliwska 116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000790793, NIP: 9571116657, REGON: 383674635, dokonujący za pomocą Sklepu internetowego sprzedaży detalicznej Towaru na odległość.

                          ii.          Profil sprzedawcy – udostępniona Klientom na Stronie internetowej zakładka „Informacje o Sprzedawcy” zawierająca informacje odnoszące się do Sprzedawcy, takie jak nazwa (firma) Sprzedawcy, dane firmowe, dane kontaktowe.

                         iii.          Strona internetowa - strona internetowa pod adresem www.zakupy.lewiatan.pl/grudziadz-chelminskaza pośrednictwem, której Klient kompletuje Zamówienie, które następnie przesyłane jest do Sprzedawcy wybranego wcześniej Sklepu stacjonarnego celem potwierdzenia dostępności wybranych Towarów.

                         iv.          Sklep internetowy – sklepem internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawy lub poprzez odbiór osobisty.

                          v.          Sklep stacjonarny – prowadzony przez Sprzedawcę sklep stacjonarny pod adresem ALFA RETAIL Sp. Z O. O. 86-302 Grudziądz, ul. Chełmińska 4, w którym możliwy jest osobisty odbiór zamówionego Towaru.

                         vi.          Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zamawia i może nabywać Towary w Sklepie internetowym na warunkach określonych w Regulaminie.

                       vii.          Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zapisy Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

                      viii.          Zamówienie – zamówienie obejmujące wybrane przez Klienta na Stronie internetowej Towary przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem sposobu jego dostawy oraz płatności. Zamówienie każdorazowo przekazywane jest Sprzedawcy celem potwierdzenia dostępności wybranych Towarów.

                         ix.          Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient kompletuje Zamówienie.

                          x.          Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, która może zostać zamówiona w Sklepie internetowym.

                         xi.          Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów dostawy Towaru oraz Kosztów pakowania Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

                       xii.          Płatność – określona szczegółowo w Regulaminie czynność polegająca na zapłacie wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiąca sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, Kosztów pakowania Towaru , pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

                      xiii.          Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Klienta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Pakowanie i odbiór”.

                      xiv.          Koszty pakowania Towaru – opłata za pakowanie zamówionych Towarów w przypadku osobistego ich odbioru w Sklepie stacjonarnym. Koszty pakowania wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów pakowania Towaru znajduje się w zakładce „Pakowanie i odbiór”.

                       xv.          Karta Lewiatan – program lojalnościowy dla Klienta udostępniony w wybranym Sklepie stacjonarnym.

                      xvi.          Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia konta w Sklepie internetowym.

                     xvii.          Polityka Prywatności – dokument szczegółowo określający zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej.

                   xviii.          Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość.

                      xix.          Strony - Klient i Sprzedawca;

                        xx.          Regulamin serwisu – regulamin witryny www.zakupy.lewiatan.pl dostępny tutaj, określający zasady korzystania z witryny oraz usług udostępnianych za jego pośrednictwem.

 1. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien:

                           i.          posiadać komputer z dostępem do Internetu;

                          ii.          posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

                         iii.          włączyć obsługę plików cookies w przypadku chęci zasugerowania przez Stronę internetową najbliższego Sklepu stacjonarnego.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą lub za niezgodność w funkcjonowaniu Sklepu internetowego wynikającą z niedostosowania infrastruktury technicznej Klienta.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika umieszczonego na Stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Klient uprawniony jest do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym pod warunkiem wcześniejszego:

                           i.          dokonania Rejestracji tj. założenia konta w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza w zakresie podania wskazanych tam danych, akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu;

lub

                          ii.          zarejestrowania się w Sklepie Internetowym bez konieczności zakładania konta tj. wypełnienia formularza poprzez podanie wskazanych tam danych, akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przed złożeniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, dostępnymi na Stronie internetowej.
 2. Przeglądanie Strony internetowej, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności wcześniejszej rejestracji czy zakładania konta w Sklepie internetowym, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym lub dokonujących rejestracji bez konieczności zakładania konta. W czasie przeglądania zawartości Sklepu internetowego Klientom mogą być wyświetlane bannery reklamowe. Wyświetlanie banerów reklamowych nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.
 3. Sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient:

                           i.          dostarczył treści o charakterze bezprawnym takie jak: informacje i dane naruszające obowiązujące przepisy prawa oraz informacje i dane stwarzające lub mogące stworzyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;

                          ii.          dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

                         iii.          podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające Sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

                         iv.          dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu internetowego.

 1. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu internetowego oraz Administratora serwisu, o którym mowa w Regulaminie serwisu.

 

§ 3 Informacje o Towarach

 

 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.      Ceny Towarów wskazane w Sklepie internetowym:

                           i.          zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

                          ii.          nie zawierają Kosztów dostawy oraz Kosztów Pakowania Towarów.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu ilościowego wybranych Towarów. Informacja o limicie będzie podawana przy opisie Towaru w Sklepie internetowym.
 3. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są w Sklepie internetowym, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
 4. Zdjęcia zamieszczone w Sklepie internetowym służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.
 6. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane w Sklepie internetowym podlegają ochronie prawnej.
 7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 8. W przypadku Towarów sprzedawanych w jednostkach wagowych, ostateczna ich ilość może różnić się od zamówionej o +/- 10% z uwagi na konieczność ważenia czy porcjowania niektórych Towarów.

 

§ 4. Warunki złożenia i realizacji Zamówienia

 

1.      Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym w dniach i godzinach wskazanych szczegółowo w zakładce „Informacje dodatkowe o sklepie” dostępnej na Stronie internetowej.

 1. Klient składa Zamówienie, korzystając z Koszyka.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienie, jeżeli jego wartość wynosi co najmniej 60 złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są przyjmowane.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

                           i.          dokonać Rejestracji konta w Sklepie internetowym lub dokonać rejestracji bez zakładania konta;

                          ii.          wybrać Towar korzystając z Koszyka;

                         iii.          wybrać sposób dostarczenia Towaru (dostawa lub odbiór osobisty);

                         iv.          w przypadku wyboru dostawy Towaru - wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem a także preferowany termin dostawy Towaru;

                          v.          w przypadku wyboru osobistego odbioru Towaru w Sklepie stacjonarnym – wybrać preferowany termin odbioru Towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia podać numer telefonu do kontaktu ze Sprzedawcą;

                         vi.          wpisać dane do wygenerowania dokumentu faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

                       vii.          kliknąć przycisk „Wyślij listę zakupów” – celem potwierdzenia dostępności Towarów.

 1. Po kliknięciu przycisku „Wyślij listę zakupów” skompletowane przez Klienta Zamówienie zostaje wysłane do Sprzedawcy, który w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, z zastrzeżeniem pkt. 26 poniżej, zobowiązany jest do:

                             i.          w przypadku wyboru dostawy Towaru - udzielenia Klientowi informacji o dostępności wybranych Towarów będących przedmiotem Zamówienia oraz do potwierdzenia dostawy w wybranym przez Klienta terminie lub zaproponowaniu innego terminu dostawy Towaru.

                           ii.          w przypadku wyboru osobistego odbioru Towaru – udzielenia Klientowi informacji o dostępności wybranych Towarów będących przedmiotem Zamówienia oraz do potwierdzenia wybranego przez Klienta terminu osobistego odbioru Towaru w Sklepie stacjonarnym lub zaproponowania innego terminu odbioru Towaru.

 1. Sprzedawca udziela Klientowi informacji, o których mowa w pkt. 5 powyżej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy podany przez Klienta odpowiednio podczas Rejestracji konta w Sklepie internetowym lub dokonywaniu rejestracji bez zakładania konta.
 2. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Towarów, Sprzedawca każdorazowo informuje o tym w wiadomości przesyłanej do Klienta, o której mowa w pkt. 6 powyżej.

8.      Klient, po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Towarów w formie wiadomości e-mail, zobowiązany jest do ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 24 godzin w formie kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest dokonywane w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 8 powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 26 poniżej. W tym czasie Sprzedawca może za pomocą poczty elektronicznej:

                           i.          powiadomić Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości;

                          ii.          powiadomić Klienta o częściowej niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią.

 1. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie jest anulowane, a oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać. Ponadto w przypadku Klienta będącego Konsumentem, oferta przestaje go wiązać również w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

                           i.          anulowanie całości Zamówienia złożonego u tego Sprzedawcy;

                          ii.          anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa zgodnie z jego treścią (w tym w określonym w Zamówieniu terminie);

                         iii.          inną zmianę treści Zamówienia, w tym zmianę terminu realizacji Zamówienia.

 1. W przypadku, gdy Klient w terminie 24 godzin od daty powiadomienia o częściowej niemożności realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią nie wyrazi zgody na anulowanie Zamówienia w części, zgodnie z ust. 12 powyżej lub inną zmianę treści Zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy oraz w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu Strony internetowej za które odpowiada Administrator serwisu, o którym mowa w Regulaminie serwisu), Zamówienie jest anulowane w całości.
 2. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta
  e-maila o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji wraz z wskazaniem jego numeru. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Z chwilą potwierdzenia złożenia przez Klienta Zamówienia, o czym mowa w pkt. 8 powyżej, Cena podana przy każdym zamówionym Towarze jest wiążąca dla Stron i nie może ulec zmianie.
 4. Zamówienie alkoholu jest możliwe jedynie w przypadku osobistego odbioru Towaru w Sklepie stacjonarnym.
 5. W przypadku posiadania kodu rabatowego, w tym rabatów przypisanych na Karcie Lewiatan, Klient powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach będą każdorazowo przekazywane Klientowi wraz z kodem rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy oraz szczegółów Zamówienia następuje przez:

                           i.          przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 9 powyżej;

                          ii.          udostępnienia ogólnych warunków sprzedaży poprzez Stronę internetową w sekcji Regulamin;

                         iii.          dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

                         iv.          w przypadku posiadania przez Klienta konta w Sklepie internetowym - zapisanie danych dotyczących Zamówienia na koncie Klienta.

 1. Klient może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim koncie w zakładce zawierającej historię Zamówień.
 2. Klient może anulować Zamówienie wysyłając wiadomość mailową do Sprzedawcy.
 3. Anulowanie Zamówienia jest możliwe jeżeli zostanie dokonane przed otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia od Sprzedawcy przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z przekazaniem jego numeru, o kutym mowa w pkt. 9 powyżej.
 4. Klient ma możliwość dokonania modyfikacji Zamówienia poprzez wysłanie Sprzedawcy wiadomości mailowej.
 5. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa jeżeli zostanie dokonana przed otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia od Sprzedawcy przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z przekazaniem jego numeru, o kutym mowa w pkt. 9 powyżej.

24.   Modyfikacja Zamówienia może obejmować Towary, adres dostawy, termin dostawy lub termin odbioru osobistego Towaru w sklepie stacjonarnym.

 1. W przypadku modyfikacji Zamówienia, umowa sprzedaży zostaje zawarta między Stronami w chwili otrzymania przez Klienta maila od Sprzedawcy o przyjęciu zmienionego Zamówienia do realizacji wraz z podaniem jego numeru.

26.   Termin w którym Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Klientowi informacji, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu oraz do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt. 10 niniejszego paragrafu będzie realizowany w oparciu o dni i godziny funkcjonowania Sklepu stacjonarnego wskazane w zakładce „Informacje dodatkowe o sklepie” dostępnej na Stronie internetowej.

 

§ 5. Konto w Sklepie internetowym

 

 1. Posiadanie konta w Sklepie internetowym jest bezpłatne.
 2. Posiadanie konta w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi w szczególności:

                           i.          składanie Zamówień na Stronie internetowej;

                          ii.          wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych;

                         iii.          przeglądanie historii Zamówień;

 1. Login i hasło mają charakter poufny.
 2. Zabrania się udostępniania przez Klienta swojego konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. Jednakże Klient może udostępnić swoje konto pełnoletnim domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Klienta.
 3. Konto w Sklepie internetowym jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować ze swojego konta bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy:

                           i.          skierować do Sklepu internetowego jednoznaczne żądanie usunięcia konta. Żądanie usunięcia konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania.

 1. Po otrzymaniu przez Sklep internetowy informacji o rezygnacji przez Klienta z konta, w sposób opisany w pkt 6 powyżej, konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego.

 

§ 6. Płatności

 

 1. Klient może – według swojego wyboru – dokonać Płatności przy odbiorze osobistym Zamówienia w Sklepie stacjonarnym kartą płatniczą lub gotówką bezpośrednio u pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia dostarczanego pod wskazany przez Klienta adres, Klient może dokonać płatności jedynie kartą płatniczą bezpośrednio u kuriera dostarczającego Towar.

 

§ 7. Dostawa/Odbiór Towaru

 

1.      Koszty dostawy oraz Koszty pakowania Towaru zostały szczegółowo określone w zakładce „Koszt dostawy” oraz „Koszty Pakowania” na Stronie internetowej.

 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień (w tym nie jest możliwy odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym) w niedziele niehandlowe oraz następujące dni ustawowo wolne od pracy:

                           i.          1 stycznia – Nowy Rok;

                          ii.          6 stycznia – Święto Trzech Króli;

                        iii.          pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

                        iv.          drugi dzień Wielkiej Nocy,

                          v.          1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy);

                        vi.          3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

                       vii.          pierwszy dzień Zielonych Świątek,

                     viii.          dzień Bożego Ciała,

                        ix.          15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

                          x.          1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,

                        xi.          11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

                       xii.          25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

                      xiii.          26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 1. Wykaz Sklepów Stacjonarnych, które są wyłączone z ograniczenia handlu w niedziele znajduje się na Stronie internetowej w zakładce „Informacje dodatkowe o Sklepie”
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu stacjonarnego. W dniach, w których Sklepy stacjonarne będą zamknięte, nie będzie można rezerwować terminu dostawy lub odbioru osobistego Towaru. O zamknięciu Sklepu stacjonarnego Sprzedawca powiadomi z odpowiednim, co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów lub odbiór osobisty Towarów w Sklepie stacjonarnym w terminie i przedziałach godzinowych uzgodnionych pomiędzy Stronami podczas wymiany wiadomości mailowych, o których mowa w § 4 pkt. 5-9 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca informuje, że realizuje dostawy Towarów tylko na określonym obszarze. Stosowne informacje dostępne są w zakładce „Pakowanie i odbiór” na Stronie internetowej.
 5. Podczas wydawania Towaru w czasie jego osobistego odbioru w Sklepie stacjonarnym Klient powinien w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń, wad jawnych oraz czy jest kompletny i zgodny z Zamówieniem.
 6. Podczas wydawania Towaru w czasie jego dostawy Klient powinien w obecności kuriera dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem.
 7. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Klient lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami dostawy oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub Towarów, które poprzez im kompletację dla Klienta stały się niepełnowartościowe lub straciły cechy posiadane przed kompletacją, których ponowna sprzedaż stanie się ograniczona w pierwotnej cenie sprzedaży z uwagi na utratę przez produkt pewnych cech stanowiących o jego pełnej wartości lub niemożliwa.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 10. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym konieczne jest wybranie przez Klienta przedziału czasowego, w którym Klient zobowiązuje się odebrać Zamówienie. W przypadku nieodebrania Zamówienia w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub Towarów, które poprzez im kompletację dla Klienta stały się niepełnowartościowe lub straciły cechy posiadane przed kompletacją, których ponowna sprzedaż stanie się ograniczona w pierwotnej cenie sprzedaży z uwagi na utratę przez produkt pewnych cech stanowiących o jego pełnej wartości lub niemożliwa.
 11. Do odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 12. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do odbioru Towaru z kategorii Alkohole zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa) Sprzedawca odmawia wydania takiego Towaru oraz anuluje Zamówienie Klienta w tej części. Płatność za Towar zostaje pomniejszona o koszty anulowanych produktów alkoholowych.

15.   Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar oraz odbioru Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 1. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

§ 8.Warunki reklamacji i zwrotu Towarów

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad – jawnych i ukrytych. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, konta w Sklepie internetowym powinny być zgłaszane:

                           i.          na piśmie, na adres Sprzedawcy, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 11 poniżej;

                          ii.          pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy;

 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia.
 2. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 3. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod jego adres.
 4. Jeżeli Klient będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione
 5. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 6. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 7. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).
 8. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 9. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze Strony internetowej z zakładki „Reklamacje i zwroty”.
 10. Reklamacja dokonana po terminie przydatności do spożycia będzie uznana za niezasadną.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Lista stron internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się pod linkiem: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139
 2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

§ 10. Odstąpienie od Umowy

 

1.       Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia upoważniona przez Klienta do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

                           i.          rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

                          ii.          rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                         iii.          w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

                         iv.          świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

                          v.          w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

                         vi.          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                       vii.          o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.

 1. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient powinien poinformować Sprzedawcę w dowolny sposób (listownie bądź mailowo) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na Stronie internetowej w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Wzór formularza doręczany jest również Klientowi na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta Płatności, w tym Koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 5. Po wykonaniu przez Klienta prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres właściwego Sklepu stacjonarnego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Klient.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Klienta pokrycia związanych z tym kosztów.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na Stronie internetowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy a także w celu m.in. usprawnienia działania Strony internetowej.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia osoby posiadające konto na Stronie internetowej na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na Stronie internetowej.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże użytkowników/zamawiających/klientów, którzy nie zrezygnują z konta w Sklepie internetowym w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 5 powyżej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin chroniony jest przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane kontaktowe i rejestrowe zostały wskazane w § 1 ust. 2 lit. i) Regulaminu.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

                           i.          realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie internetowym,

                          ii.          wystawienia dokumentu faktury,

                         iii.          wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych,

                         iv.          statystycznych, polegających na przesłaniu na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym linku do anonimowej ankiety.

Podanie danych jest dobrowolne ale, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

                             i.          niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym – art. 6 ust. 1 pkt. b RODO;

                           ii.          niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać dokument faktury – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO;

                          iii.          niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonaniem obowiązków rachunkowo – podatkowych – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.;

                          iv.          w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

                           v.          w celach statystycznych i dokonania analizy danych pozyskanych podczas badania satysfakcji Klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

                          vi.           w przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta)

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

                           i.          upoważnieni pracownicy Administratora;

                          ii.          podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, np. obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi administracyjne,

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Przysługuje Państwu prawo do:

                           i.          żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

                          ii.          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

                         iii.          wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail Sprzedawcy lub wysyłając list na adres Sprzedawcy.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

REGULAMIN SERWISU

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem serwisu”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego przez użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym, zasady zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie internetowym oraz podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej Serwisu, a także Materiałów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

                           i.          Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

                          ii.          Serwis internetowy – strony internetowe Lewiatan Holding S.A. dostępne w domenie zakupy.lewiatan.pl umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie internetowym.

                         iii.          Usługi – oznacza usługę oferowaną przez Usługodawcę lub Partnera za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną.

                         iv.          Usługodawca/Administrator serwisu - Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku; adres siedziby: ul. Kilińskiego 10, 87-800 KRS: 0000089450
NIP: 6181020505 REGON: 250564559.

                          v.          Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest serwis zakupy.lewiatan.pl Domena o adresie zakupy.lewiatan.pl jest wyłączną własnością Lewiatan Holding S.A.

                         vi.          Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z funkcjonalności Serwisu internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługobiorcę lub Partnera.

                       vii.          Partner – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi w Serwisie internetowym.

                      viii.          Materiały – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp. 

                         ix.          Polityka prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie internetowym, w tym plików cookies dostępny w Serwisie internetowym.

 

§ 2 Korzystanie z Serwisu internetowego

 

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Administratora serwisu.
 3. Uruchomienie Serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności oraz plików cookies.   
 4. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, tablet, telefon) oraz zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.5 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i możliwość świadczenia Usług.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę lub Partnera, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Partnera.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 1. Usługodawca informuje, iż korzystanie z publicznych sieci Internet może wiązać się z ryzykiem pozyskania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego tez Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują lub wykluczą wskazane wyżej zagrożenia i ryzyka. W szczególności Użytkownik powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu internetowego lub określonych funkcji Serwisu internetowego Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników jak również określonych adresów IP.
 3. Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Serwisu internetowego na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu internetowego. Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu internetowego było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Serwisu internetowego Usługodawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu.

 

§ 3 Rodzaje oraz warunki świadczenia Usług

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

                           i.          Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy;

                          ii.          Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego;

                         iii.          Możliwość dokonywania zakupów online u Partnerów Usługodawcy zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego dostępnego w Serwisie internetowym.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Użytkownika z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku dokonywania zakupów online na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi określonej w § 1 pkt. i,ii. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Serwisu internetowego, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z usługi dokonywania zakupów online uregulowane są w Regulaminie sklepu internetowego.

 

§ 4 Reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności na adres e-mail: bok@lewiatan.pl
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

                           i.          imię i nazwisko Użytkownika,

                          ii.          dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail

                         iii.          opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 2. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.  
 2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności oraz polityce plików cookies znajdującej się w stopce Serwisu internetowego.
 3. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności  Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 6 Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.
 2. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

                           i.          jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego – praw osób trzecich,

                          ii.          szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu internetowego lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub, które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec,

                         iii.          przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu,

                         iv.          jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 Ochrona własności intelektualnej

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest Lewiatan Holding S.A.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Lewiatan Holding S.A., chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.  
 3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie zakupy.lewiatan.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Lewiatan Holding S.A. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje

1.1.   Administrator – ALFA RETAIL Sp. Z O. O. z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: 80-175 Gdańsk ul. Myśliwska 116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000790793, NIP: 9571116657, REGON: 383674635.

1.2.   Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.   Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.   Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://zakupy.lewiatan.pl/grudziadz-chelminska na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu internetowego.

1.6.   Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep, lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Pozostałym pisanym w Polityce z dużej litery nazwom, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1 do 1.6 powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego pod linkiem [***].

2.     Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Sklepu

2.1.   W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Sklepie

KORZYSTANIE Z SKLEPU

3.1.   Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3.w celu obsługi reklamacji związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora, zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.4.w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3.2.   Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności.

REJESTRACJA W SKLEPIE

3.3.       Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4.       Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1.      w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie podania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.4.3.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych;

3.5.       Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

ZAWIERANIE UMÓW W SKLEPIE

3.6.       Administrator zapewnił w Sklepie możliwość dokonywania zakupów towarów (zawierania umów sprzedaży) przez Użytkowników. Funkcjonalność ta dostępna jest zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych Użytkowników. Podanie Danych przez Użytkowników jest wymagane w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tych umów.

3.7.       Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1.      w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem - podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.7.2.      w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.7.3.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Sklepie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.7.4.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.8.       Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie tych danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

3.9.       Dane osobowe są przetwarzane:

3.9.1.      w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.9.2.      w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące działalności gospodarczej Administratora.

3.9.3.      w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.

4.     Okres przetwarzania Danych osobowych

4.1.   Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.2.   Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Uprawnienia Użytkownika

5.1.       Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

5.1.1.          prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

5.1.2.          prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

5.1.3.          prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

5.1.4.          prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.1.5.          prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

5.1.6.          prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

5.1.7.          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

5.1.8.          prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

5.1.9.          prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

5.1.10.       prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

6.1.       Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

6.1.1.          w formie pisemnej na adres Administratora;

6.1.2.          drogą elektroniczną na adres e-mail: lewiatan.grudziadz@alfaretail.pl.

6.2.       Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

6.2.1.          z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

6.2.2.          jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym Sklepie internetowym, itp.);

6.2.3.          jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

6.3.       Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

6.4.       Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

6.5.       Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

6.6.       W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

 1. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

7.1.       Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

7.1.1.          zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;

7.1.2.          zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

7.2.           W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Odbiorcy danych

8.1.       W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane podwykonawcom Administratora, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym płatności internetowe, kurierom.

8.2.       Ponadto, Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom chmury obliczeniowej znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na terenie USA. Dane będą przekazane na zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Kopia tych klauzul dostępna jest tutaj [***].

8.3.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.     Przekazywanie danych poza EOG

9.1.       Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1.współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

9.1.2.stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

9.1.3.stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

9.1.4.w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2.       Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10.Bezpieczeństwo Danych osobowych

10.1.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2.    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

11.Dane kontaktowe

11.1.    Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail lewiatan.grudziadz@alfaretail.pl lub adres korespondencyjny.

11.2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail lewiatan.grudziadz@alfaretail.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

12.Zmiany Polityki prywatności

12.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

12.2.    Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 23.05.2020 r.

 

Szczegóły zamówień

Możliwość zamówienia telefonicznego do godziny 8:30 - 21:00

Telefon do kontaktu: 601-594-470 lub 601-065-974

W uwagach lub telefonicznie można podać asortyment, który mamy dodatkowo uszykować (np. pieczywo, warzywa, mięso, wędliny lub towar, którego Państwo nie znaleźli w asortymencie sklepu internetowego).

Sklep internetowy działa od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni wolnych od handlu.

Zamówienia złożone do godziny 13:00 będą realizowane tego samego dnia handlowego, a po godzinie 13:00 dnia kolejnego. 

Minimalna wartość zamówienia 75 zł brutto.

Dostawa do domu

Zamówienia złożone do godziny 13:00 będą realizowane tego samego dnia handlowego, a po godzinie 13:00 dnia kolejnego. 

Koszt dostawy 10 zł / 0 zł przy zamówieniu powyżej 200 zł

Możliwość płatności kartą przy dostawie.

!Zamówienie alkoholu lub papierosów anuluje możliwość dowozu towaru. Możliwy tylko odbiór osobisty po okazaniu dowodu osobistego.

Odbiór osobisty

W godzinach otwarcia sklepu pon-sob 8:30 - 21:00
Ndz. handlowa: 10:00 - 20:00

Koszt pakowania 0 zł

 


heart youtube facebook Checked categories-menu-icon Mobile menu